Érettségi

2017-től sok pontban megváltozott az érettségi. A változások érintik többek közt a jelentkezést, vizsgatárgyakat, követelményeket, feladatokat is. Az alábbiakban olvasható néhány változás (a teljesség igénye nélkül).

Érettségire való jelentkezés:

  • Vizsgajelentkezést visszavonni, megváltoztatni a jelentkezési határidő (február 15.) után nem lehet
  • az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. Azoknál a vizsgatárgyaknál, amelyeknél megváltoztak a követelmények a 2017 előtti vizsgaidőszakokban teljesített vizsgarészek beszámítására már nincsen lehetőség.
  • Ha a vizsgázó nem magyar állampolgár vagy a középiskolai tanulmányai befejezését megelőző négy tanév közül legalább hármat nem a magyar köznevelési rendszerben végzett, a magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy helyett magyarból, mint idegen nyelvből tehet kötelező érettségi vizsgát.
  • Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 29. § szerint -a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga. Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.
  • A fizetendő vizsgadíj összege:

Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a   középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az OH számára (ez az összeg 2017-ben 19.000- Ft).

 Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az OH számára (ez az összeg 2017-ben 32.000- Ft).

Ha a jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni. Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját az OH számára kell befizetni. A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők.

  • A tanulói jogviszonyban nem levő vizsgázó érettségi vizsgára a kormányhivatalokban, vagy bármelyik érettségi vizsgát szervező középiskolában jelentkezhet. A középiskola azonban nem köteles fogadni a tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázó jelentkezését. Erről a vizsgát szervező középiskola igazgatója dönt.

Tantárgyakat érintő változások:

1.Kötelező lesz a szakmai érettségi

2017-től a volt szakközépiskolák – új nevükön a szakgimnáziumok – végzősei kötelesek érettségizni a szakmacsoportjuknak megfelelő szakmai tárgyból. A magyar-, a matek-, a történelem- és az idegen nyelvi érettségi marad, az ötödik vizsga a szakgimnazistáknál 2017-től azonban nem választható.

2. Változik a magyar érettségi

Sok ponton. A középszintű írásbeli magyar érettségin 2017-től a vizsgázóknak először a szövegértési feladatsort kell megoldaniuk (az ajánlás szerint erre körülbelül 60 percet érdemes szánni), majd meg kell oldaniuk egy szövegalkotási feladatot, ez a “köznapi szöveg alkotása” elnevezésű rész.

A diákok két feladat közül választhatnak: egy gyakorlati szöveget kell írniuk vagy a középszintű magyar érettségiben eddig is szereplő érvelési feladatot kell megoldaniuk, az ajánlás szerint erre körülbelül 30 percet érdemes szánni.

A középszintű magyar érettségin ezután következik a második szövegalkotási rész: a diákoknak 150 perc alatt kell egy műelemző vagy egy összehasonlító elemző fogalmazást írniuk a megadott művekről.

3. Matematika

Emelt szinten bővült a bizonyítandó tételek köre, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szerint ezzel a szóbelire való felkészülést segítik (tételek a halmazelmélet, a kombinatorika, az algebra, a sorozatok, a geometria, a vektorok területéről).

A középszintű írásbeli vizsgarész II. részében, illetve az emelt szintű írásbeli vizsgarész II. részében a feladatoknak több részkérdésből kell állniuk az új vizsgaleírás szerint.

Az emelt szintű írásbeli feladatsor összeállításakor irányadó arányok megváltoznak, a gondolkodási módszerek eddigi 25%-os aránya 20%-ra csökkent, az algebra eddigi 20%-os aránya 25%-ra nőtt.

Az emelt szintű szóbeli vizsgarészben az eddig egy tétel, illetve egy definíció megtalálásáért járó 1-1 pontot a felelet logikus felépítettsége, tartalmi gazdagsága szemponthoz tartozó 4 pont 6 pontra emeléséhez használja fel az új leírás. Itt kell ezentúl értékelni a feleletben szereplő definíciók, tételek nehézségét is. Az emelt szintű szóbeli vizsgarészben az alkalmazások között matematikatörténeti vonatkozások ismertetése is megjelenhet, illetve az alkalmazások esetében az „említés” szót felváltja az „ismertetés”.

4. Történelem: a pontozás is más lesz

Itt is sok módosítás van, az írásbelin és a szóbelin megszerezhető pontok aránya például mind közép-, mind emelt szinten a jelenlegi 90-60-ról 100-50-re módosul. Az írásbeli feladatokra adható 100 pont pedig 50-50 arányban oszlik meg a teszt és az esszék között.

Az esszékérdések száma csökken. Középszinten jelenleg nyolc lehetőségből hármat választ a vizsgázó, az új vizsgaleírás szerint négyből két témát választhat, emelt szinten pedig a jelenlegi tízből négy helyett hatból hármat választhat.

5. Könnyen megszerezhető pontok? Nincs többé

“A nemzeti alaptantervhez igazítva az élő idegen nyelvi érettségi vizsga középszintje a Közös Európai Referenciakeret (KER) értelmében a B1 szintnek, az emelt szint továbbra is a B2 szintnek felel meg. Ennek alapján mind a követelményekből mind a vizsga leírásából kikerültek az A2-re vonatkozó magyarázatok, az A2 szintnek megfelelő feladatok” – közölte oldalán az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI).

“Részletes információ: http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgatargyak_2017tol

Comments are closed.